logo

План на І семестр 2016-2017 ;

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

«30» серпня 2016 р., протокол № 10

 

Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов

Введено в дію наказом ректора від «_____»__________2016 р., №____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

роботи Кам’янець-Подільського національного

університету імені Івана Огієнка

на І семестр 2016-2017 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1.1.НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
  1. Інформування керівників структурних під-розділів, науково-педагогічних працівників про нормативно-правові та розпорядчі документи у галузі вищої освіти. Упродовж семестру. Ректорат, керівники структурних підрозділів.
2. Підготовка інформації з питань навчально-організаційної роботи, статистичної звіт-ності для подання за вимогою Міністерства освіти і науки України, інших керівних органів державної влади та місцевого самоврядування. Гнатюк В.О., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.
3. Підготовка проектів наказів, розпоряджень, положень, пам’яток, заходів з питань навчально-організаційної роботи. Гнатюк В.О., Кобиль-ник В.В., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.
4. Оптимізація структури університету із забезпечення її відповідності Закону України „Про вищу освіту”. Ректорат.
5. Планування роботи університету на I семестр 2016-2017 н. р. Серпень

2016 р.

Ректорат.
6. Планування роботи структурних підрозділів університету на I семестр 2016-2017 н. р. та підготовка організаційних документів щодо їх діяльності. До

03.09.2016 р.

Керівники структурних підрозділів університету.
7. Підготовка та проведення спільного засідання вченої ради університету та конференції трудового колективу. 30.08.2016 р. Ректорат, профком працівників універси-тету, профком студен-тів, аспірантів та докторантів універси-тету, органи студентсь-кого самоврядування.
8. Підготовка та затвердження планів роботи постійно діючих комісій вченої ради університету на І семестр 2016-2017 н. р. До 30.09. 2016 р. Гнатюк В.О., вчений секретар університету.
9. Організація та проведення засідань вченої ради університету, ректорату (cтворення комісій, підготовка пам’яток голові та членам комісії з розгляду питання на засіданні вченої ради університету та ректорату, підготовка проектів ухвал вченої ради університету та ректорату тощо). Відповідно до планів роботи вченої ради та ректорату. Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, вчений секретар університету.
10. Організація та проведення засідань вчених рад факультетів, засідань кафедр універси-тету щодо підсумків роботи в 2015-2016 н. р. та визначення завдань на 2016-2017 н. р. До

03.09.2016 р.

Декани факультетів, завідувачі кафедр.
11. Організація та проведення засідань вчених рад факультетів, кафедр університету. Відповідно до планів роботи фа-культетів, кафедр. Декани факультетів, завідувачі кафедр.
12. Проведення засідань стипендіальної комісії університету. Підготовка проектів наказів про призначення стипендій студентам університету. Упродовж семестру. Стипендіальна комісія.
13. Розподіл місць для проживання студентів у гуртожитках університету та їх поселення. Серпень 2016 р. Профспілковий комітет студентів, аспірантів і докторантів універси-тету, органи студентсь-кого самоврядування, декани факультетів, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
14. Контроль за готовністю структурних під-розділів та університету загалом до роботи в 2016-2017 н. р. Підготовка Акту прийому готовності університету до 2016-2017 н. р. Копилов С.А., проректори, Горчак Л.В., Боднар І.Є.
15. Розрахунок кількості ставок науково-пе-дагогічних працівників університету на 2016-2017 н.р. До

19.08.2016 р.

Гнатюк В.О.,

Боднар І.Є.,

Марченко О.Г.

16. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету на 2016-2017 н. р. (уточнення). Серпень

2016 р.

Гнатюк В.О., навчальний відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.
17. Проведення виробничих нарад із завіду-вачами кафедр з питань планування навчаль-ного навантаження на 2016-2017 н.р. Гнатюк В.О.,

Боднар І.Є.

18. Уточнення обсягів навчального наван-таження науково-педагогічних працівників кафедр університету на 2016-2017 н.р. Серпень

2016 р.

Гнатюк В.О.,

Боднар І.Є., завідувачі кафедр.

19. Формування штатного розпису професорсько-викладацького складу на 2016-2017 н.р. Копилов С.А.,

Гнатюк В.О., Марченко О.Г.,

Боднар І.Є.

20. Затвердження індивідуальних планів робо-ти викладачів та її обліку на 2016-2017 н. р. Завідувачі кафедр.
21. Проведення виробничих нарад з навчально-організаційної роботи. Упродовж семестру. Гнатюк В.О.,

Горчак Л.В.,

Боднар І.Є.

22. Комплектування академічних груп студен-тів, навчальних потоків студентів, розподіл студентів на спецгрупи для проведення навчальних занять з фізичного виховання. До

01.09.2016 р.

Гнатюк В.О., навчальний відділ, заочний відділ, деканати факультетів, завідувач кафедри фізичного виховання, лікар здоровпункту університету.
23. Призначення кураторів академічних груп студентів перших курсів. До

01.09.2016 р.

Декани факультетів.
24. Комплектування груп студентів І-х курсів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст» з вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів. До

03.09.2016 р.

25. Оформлення та видача студентам освітніх ступенів „бакалавр”, „магістр” та ОКР „спеціаліст”, які вступили до університету в 2016 році, залікових книжок. До

08.09.2016 р.

Гнатюк В.О., навчальний відділ, заочний відділ, деканати факультетів.
26. Обрання старост академічних груп студен-тів та організація їх роботи. 01.09.2016 р. Академічні групи сту-дентів, декани факультетів.
27. Складання графіків освітнього процесу на I семестр 2016-2017 н. р. До

01.09.2016 р.

Гнатюк В.О., навчальний відділ, заочний відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.
28. Організація замовлень на виготовлення та видачу студентських квитків студентам І курсу освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Серпень-вересень 2016 р. Навчальний відділ, декани факультетів.
29. Організація замовлення бланків навчальної документації (журналів обліку роботи академічних груп, залікових книжок, індивідуальних навчальних планів студентів та ін.). До

01.09.2016 р.

Навчальний відділ.
30. Складання та затвердження графіків про-ведення всіх видів практики на 2016-2017 н. р. До 01.09.2016 р. Римар Л.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.
31. Забезпечення своєчасного внесення інформації до АСУ „ВНЗ”. До 01.09.2016 р., повсякчас. Відповідальні особи за внесення інформації до АСУ „ВНЗ”.
32. Оновлення інформаційної бази „Аудиторний фонд університету”. До 01.09.2016 р. Навчальний відділ.
33. Складання та затвердження розкладів лекційних занять студентів денної та заочної форм навчання (01.09.2016-16.09.2016 р.). До

01.09.2016 р.

Гнатюк В.О.,

Боднар І.Є., Копилова О.Л., заступники деканів з навчально-методичної роботи.

34. Формування розкладів навчальних занять в АСУ „ВНЗ” (розділ „Деканат”) та їх розміщення на сайтах факультетів. До 16.09.2016 р. Деканати факультетів, відповідальні особи за внесення інформації до АСУ „ВНЗ”.
35. Експертиза розкладів навчальних занять на I семестр 2016-2017 н. р. Вересень 2016 р. Гнатюк В.О., навчальний відділ.
36. Проведення організаційних зборів студентів І курсів освітнього ступеня „бакалавр”. 01.09.2016 р. Декани факультетів.
37. Складання графіків проведення консуль-тацій, контролю за самостійною та індивідуальною роботою студентів денної та заочної форм навчання, ректорських контрольних робіт, взаємовідвідування занять, проведення відкритих занять на I семестр 2016-2017 н. р. До

08.09.2016 р.

Гнатюк В.О., навчальний відділ, заочний відділ, відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації, декани факультетів, завідувачі кафедр.
38. Підготовка „Звіту вищого навчального закладу на початок 2016-2017 навчального року” (форма 2-3 нк) та подання його до Міністерства освіти і науки України. Вересень

2016 р.

Гнатюк В.О., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ кадрів, бухгалтерія, експлуата-ційно-технічний відділ, бібліотека університету.
39. Визначення рейтингу факультетів за резу-льтатами діяльності у 2015-2016 н. р. Вересень-жовтень 2016 р. Ректорат, навчально-методичний центр за-безпечення якості осві-ти, керівники структур-них підрозділів.
40. Контроль за роботою навчально-методич-них кабінетів, навчальних лабораторій та майстерень університету. Забезпечення раціонального використання аудиторного фонду університету. Упродовж семестру. Навчальний відділ, де-кани факультетів, заві-дувачі кафедр.
41. Підготовка розпоряджень про затвердження тематики, виконавців та керівників дипломних робіт (проектів). Вересень 2016 р. Декани факультетів.
42. Затвердження тематики, виконавців та наукових керівників дипломних робіт (проектів) на 2016-2017 н. р. Жовтень 2016 р. Навчальний відділ, декани факультетів та завідувачі кафедр.
43. Забезпечення своєчасного внесення інформації до ЄДЕБО. Упродовж семестру. Адміністратори ЄДЕБО.
44. Організація навчального процесу на курсах з вивчення іноземних мов Лінгвістичного центру.  

 

Упродовж семестру.

 

 

Сторчова Т.В.

45. Забезпечення належного рівня ведення документації курсів з вивчення іноземних мов Лінгвістичного центру.
46. Організація навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти.  

Упродовж семестру.

Керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.
47. Забезпечення належного рівня ведення документації на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти (накази на зарахування, укладення договорів про надання освітніх послуг, розклади навчальних занять тощо).
48. Розроблення/оновлення положень про структурні підрозділи університету. Упродовж семестру. Ректорат, керівники структурних підрозділів університету.
49. Розроблення/оновлення посадових інструк-цій працівників університету. Вересень 2016 р. Керівники структурних підрозділів.
50. Розроблення програм перевірок діяльності структурних підрозділів університету з на-вчально-організаційної роботи. Обговорен-ня результатів перевірок на засіданнях вченої ради та ректорату університету. Упродовж семестру. Гнатюк В.О.,

Горчак Л.В.,

Боднар І.Є.

51. Контроль за виконанням структурними підрозділами ухвал вченої ради університету, ректорату, наказів та розпоряджень ректора з питань навчально-організаційної роботи. Упродовж семестру. Ректорат.
52. Контроль за виконанням навчальних та робочих навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів „бакалавр”, „магістр”, освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” денної та заочної форм навчання. Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів, завідувачі кафедр.
53. Контроль за освітнім процесом: якістю читання лекцій, проведенням семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, практичною підготовкою, органі-зацією самостійної та індивідуальної роботи студентів, виконанням графіків освітнього процесу, проведенням консультацій, контролю за самостійною та індивідуаль-ною роботою студентів; відвідуванням та взаємовідвідуванням занять науково-педа-гогічними працівниками університету тощо. Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факуль-тетів, завідувачі кафедр.
54. Затвердження екзаменаційної документації, необхідної для належного проведення зимової екзаменаційної сесії. Листопад

2016 р.

Завідувачі кафедр.
55. Контроль за виконанням графіків зимової екзаменаційної сесії, відповідністю прове-дення заліків і екзаменів нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України та університету. Грудень 2016 р. Гнатюк В.О., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.
56. Контроль за виконанням навчального на-вантаження науково-педагогічними праців-никами кафедр університету в І семестрі 2016-2017 н. р. Упродовж

семестру.

Гнатюк В.О., навчальний відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.
57. Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та її обліку (навчальна та організаційна робота). Упродовж семестру. Навчальний відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.
58. Аналіз звітів науково-педагогічних праців-ників про виконання індивідуальних планів роботи викладача та її обліку за І семестр 2016-2017 н.р. До

01.02.2017 р.

Проректори, навчальний відділ, відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків, деканати факультетів, завідувачі кафедр.
59. Контроль за дотриманням працівниками та здобувачами вищої освіти університету „Правил внутрішнього розпорядку Кам’я-нець-Подільського національного універси-тету імені Івана Огієнка”. Упродовж семестру. Ректорат, відділ кадрів, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів, завідувачі кафедр.
60. Перевірка правильності ведення навчальної документації факультетів, кафедр (журнали обліку роботи академічних груп студентів, залікові книжки студентів, відомості обліку успішності студентів, індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників та її обліку тощо). Упродовж семестру. Гнатюк В.О., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, деканати факультетів, завідувачі кафедр.
61. Формування замовлення дипломів про вищу освіту державного зразка. Грудень 2016 р. – січень 2017 р.  

 

 

 

 

 

Відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.

62. Друк дипломів про вищу освіту державного зразка та додатків до них. Січень-лютий 2017 р.
63. Облік виданих документів про вищу освіту державного зразка та підготовка актів про їх списання. Лютий 2017 р.
64. Формування замовлення дублікатів дипломів про вищу освіту державного зразка. Друк дублікатів дипломів про вищу освіту державного зразка та додатків до них. Упродовж семестру

(на підставі поданих заяв).

65. Аналіз документообігу в університеті та розробка заходів з його поліпшення. Вересень 2016 р. Гнатюк В.О.,

Толубець Л.В.

66. Розміщення інформації щодо навчально-організаційної роботи на сайтах структурних підрозділів. Упродовж семестру. Керівники структурних підрозділів, відповідальні особи за розміщення інформації на сайтах структурних підрозділів.
67. Віддзеркалення на сторінках газети „Сту-дентський меридіан” та web-сторінці уні-верситету питань навчально-організаційної роботи. Упродовж семестру. Гнатюк В.О., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.
       
       
       
1.2. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

 

68. Підготовка проектів наказів, розпоряджень, положень, пам’яток, заходів з питань якості підготовки фахівців в університеті. Упродовж семестру. Гнатюк В.О., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.
69. Розроблення Програми заходів із забез-печення якості освіти у Кам’янець-Поді-льському національному університеті імені Івана Огієнка. До

15.09.2016 р.

Гнатюк В.О., Горчак Л.В.,

Боднар І.Є.

70. Організація ліквідації академічної заборго-ваності студентами університету. Контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами університету. До

01.09.2016 р.;

19.01.2017 р.

Гнатюк В.О., декани факультетів, завідувачі кафедр, навчальний відділ.
71. Аналіз успішності студентів денної та заочної форм навчання за результатами літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н. р., її обговорення на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, вченої ради університету, визначення завдань з удосконалення організації освітньої діяльності та підвищення якості підготовки фахівців в університеті. Визначення рейтингу студентів університету за результатами 2015-2016 н. р. Серпень-вересень

2016 р.

Декани факультетів, завідувачі кафедр, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.
72. Проведення вхідного контролю знань студентів І курсу та розробка заходів щодо ліквідації прогалин у їх знаннях. Вересень

2016 р.

Заступники деканів з навчально-методичної роботи, завідувачі кафедр.
73. Контроль за поточною успішністю студен-тів, відвідуванням ними навчальних занять, консультацій тощо. Упродовж

семестру.

Декани факультетів, завідувачі кафедр, навчальний відділ, заочний відділ, відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.
74. Удосконалення індивідуальної роботи зі студентами, які мають низький рівень знань, а також зі здібними студентами. Декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.
75. Удосконалення системи організації самос-тійної роботи студентів та форм її контролю. Декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.
76. Аналіз поточної успішності студентів на засіданнях вченої ради та ректорату універ-ситету, засіданнях вчених рад факультетів та кафедр. Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів, завідувачі кафедр.
77. Аналіз успішності та визначення рейтингу студентів університету за результатами зи-мової екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. Січень

2017 р.

Відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації, декани факультетів.
78. Розробка тестових систем комп’ютерної перевірки знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету. Упродовж семестру. Завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, центр інформаційних технологій.
79. Організація та проведення ректорського контролю рівня залишкових знань студентів університету за результатами літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. Жовтень-листопад

2016 р.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів, завідувачі кафедр.
80. Поповнення та оновлення банку рек-торських контрольних робіт з нормативних та вибіркових дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціаль-ностей університету. Упродовж семестру. Відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації, декани факультетів, завідувачі, науково-педагогічні працівники кафедр.
81. Підготовка звітів про успішність студентів за результатами семестрового та ректорського контролю. Січень

2017 р.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.
82. Анкетування студентів університету з пи-тань якості організації освітнього процесу. Упродовж семестру. Органи студентського самоврядування, навча-льно-методичний центр забезпечення якості освіти.
 

1.3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ

 

83. Організація, керівництво та проведення всіх видів практик студентів освітніх ступенів „бакалавр”, „магістр”, ОКР „спеціаліст” денної та заочної форм навчання. Упродовж

семестру.

Гнатюк В.О., декани факультетів, Римар Л.М., факультетські керівники практик.
84. Розроблення інформаційно-аналітичних ма-                                                             теріалів з організації практичної підготовки  студентів університету.
85. Підготовка проектів наказів про організацію та проведення всіх видів практик. Гнатюк В.О., Римар Л.М., декани факультетів.
86. Проведення виробничих нарад з питань організації всіх видів практик в університеті. Вересень- жовтень

2016 р.

Гнатюк В.О., Римар Л.М., факультетські керівники практик.
87. Організація та документальне оформлення співпраці університету з базами практик, укладання з ними угод про проходження студентами усіх видів практик. Упродовж

семестру.

Ректорат, Римар Л.М., деканати факультетів, факультетські керівники практик.
88. Підбиття підсумків літніх практик студентів. До 10.09.2016 р. Римар Л.М., факуль-тетські керівники прак-тик, випускові кафедри.
89. Організація та проведення настановних конференцій з виробничих практик студен-тів освітніх ступенів „бакалавр”, „магістр”, ОКР „спеціаліст” денної та заочної форм навчання. Згідно з графіком проведення практик. Декани факультетів, Римар Л.М., факультетські керівники практик.
90. Моніторинг наявності та якості наскрізних і робочих програм практик студентів денної та заочної форм навчання. Жовтень-листопад

2016 р.

Гнатюк В.О., Римар Л.М., факультет-ські керівники практик, завідувачі кафедр.
91. Оновлення нормативних документів з організації та навчально-методичного забезпечення всіх видів практик в університеті, в тому числі програм і графіків проходження практик. Упродовж

семестру.

Гнатюк В.О., Римар Л.М., факультетські керівники практик.
92. Підведення підсумків проведення практик. Обговорення результатів практик та визначення шляхів покращення якості практичних знань та умінь студентів на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів. Декани факультетів, факультетські керів-ники практик, заві-дувачі кафедр.
93. Контроль за проходженням студентами всіх видів практик.  

Упродовж семестру за графіком.

Гнатюк В.О., Римар Л.М., методисти навчального відділу, факультетські керівники практик.
94. Контроль за дотриманням графіка відвідування керівниками практик баз практик. Гнатюк В.О., Римар Л.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.
95. Контроль за наявністю та правильністю оформлення звітної документації з усіх видів практик. Упродовж

семестру.

Римар Л.М., факуль-тетські керівники практик, завідувачі кафедр.
96. Організація та проведення конференцій за підсумками виробничих практик. За графіком проведення практик. Декани факультетів, Римар Л.М., факультетські керівники практик.
97. Анкетування студентів і керівників практик з питань організації та проведення практик. Аналіз отриманих даних та розроблення рекомендацій з покращення практичної підготовки студентів університету. Після проведення практик. Римар Л.М., факультет-ські керівники практик.
98. Складання довідок з питань організації та проведення практик, організація підготовки матеріалів оперативної звітності з окремих питань практичної підготовки. Упродовж семестру. Римар Л.М.
99. Узагальнення результатів проведених прак-тик студентів денної та заочної форм навчання з аналізом їх успішності. За графіком проведення практик. Декани факультетів, факультетські керівники практик, завідувачі кафедр, Римар Л.М.
100. Розвиток співпраці та зв’язків зі структурними підрозділами університету, освітніми закладами та іншими організаціями з питань реалізації практичної підготовки студентів університету . Упродовж семестру. Ректорат, декани фа-культетів, Римар Л.М.
 

1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

 

101. Затвердження складу екзаменаційних комісій на 2017 рік. Серпень

2016 р.

Копилов С.А., Гнатюк В.О., навчальний відділ, декани факультетів.
102. Формування „Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та при-своєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр”, „магістр” та освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціа-ліст” у Кам’янець-Подільському національ-ному університеті імені Івана Огієнка на 2017 рік” та подання його на затвердження вченою радою університету. Серпень

2016 р.

Навчальний відділ, де-кани факультетів, заві-дувачі кафедр.
103. Затвердження графіків роботи екзамена-ційних комісій у 2016-2017 н. р. За два місяці до початку атестації здобувачів вищої освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

Гнатюк В.О., навчальний відділ, декани факультетів.

104. Затвердження розкладів роботи екзамена-ційних комісій у 2016-2017 н. р. За місяць до початку атестації здобувачів вищої освіти.
105. Підготовка комплектів навчально-облікової документації до засідань ЕК. До

01.11.2016 р.

Навчальний відділ, де-кани факультетів.
106. Організація атестації студентів університету. Відповідно до графіків роботи ЕК. Гнатюк В.О., навчальний відділ, декани факультетів, завідувачі випускових кафедр.
 

1.5. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

107. Прийом та зарахування на навчання сту-дентів за освітніми ступенями „бакалавр”, „магістр”, ОКР „спеціаліст”. Оформлення відповідних наказів про зарахування. Серпень

2016 р.

Копилов С.А.,

Гнатюк В.О., прийма-льна комісія, декани факультетів, відділ кадрів, заочний відділ.

108. Аналіз роботи приймальної комісії в 2016 році. Серпень-вересень 2016 р. Ректорат, приймальна комісія.
109. Підготовка проектів наказів про переведення студентів на наступний курс за результатами навчання у 2015-2016 н.р. та ліквідації академічної заборгованості.  

 

31.08.2016 р.

 

Відділ кадрів,

Боднар І.Є., Копилова О.Л., декани факультетів.

110. Підготовка проектів наказів про відрахування студентів за академічну заборгованість. 31.08.2016 р.
111. Формування електронної бази даних про контингент студентів університету денної та заочної форм навчання. Серпень-вересень 2016 р. Декани факультетів, відділ кадрів, навчальний відділ, заочний відділ, відповідальні особи за внесення інформації до АСУ «ВНЗ».
112. Підготовка статистичних даних щодо контингенту студентів, аспірантів та докторантів університету в 2016-2017 навчальному році. Серпень

2016 р.

Відділ кадрів, заочний відділ, відділ аспіран-тури та докторантури.
113. Контроль за рухом контингенту студентів. Підготовка проектів наказів про понов-лення, відрахування, надання академічної відпустки. Упродовж семестру. Відділ кадрів,

Боднар І.Є., Копилова О.Л., декани факультетів.

114. Своєчасне внесення інформації про рух контингенту студентів до ЄДЕБО.   Адміністратори ЄДЕБО.
115. Контроль за своєчасним внесенням інфор-мації про рух контингенту студентів до ЄДЕБО. Упродовж

семестру.

Відділ кадрів.
116. Моніторинг виконання плану обсягів дер-жавного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Підготовка проектів нака-зів про оголошення конкурсу з переведення студентів на вакантні місця державного замовлення. Декани факультетів, навчальний відділ, заочний відділ.
117. Організація набору на курси з вивчення іноземних мов Лінгвістичного центру. Упродовж семестру. Сторчова Т.В.
118. Організація набору на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти. Керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.
119. Розробка Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2017 році. Жовтень -листопад

2016 р.

Копилов С.А.,

Гнатюк В.О., приймальна комісія.

120. Затвердження Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2017 році. Листопад

2016 р.

Вчена рада університету.
121. Розміщення на офіційному сайті універ-ситету Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2017 р. Листопад-

грудень 2016 р.

Приймальна комісія, центр інформаційних технологій.
122. Затвердження складу приймальної комісії університету на 2017 рік. Грудень 2016 р. – січень

2017 р.

Копилов С.А.,

Гнатюк В.О.

123. Оновлення інформації для вступників на сайті університету (розділ „Приймальна комісія”). Повсякчас. Приймальна комісія, центр інформаційних технологій.
 

1.6. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

 

124. Планування профорієнтаційної роботи університету на 2016-2017 н. р. До

05.09.2016 р.

Адамовський В.І.
125. Планування профорієнтаційної роботи факультетів на 2016-2017 н. р. та графіків відвідування загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ I-II рівнів акредитації Хмельницької та суміжних областей. Декани факультетів, за-ступники деканів з ви-ховної та профорієнта-ційної роботи, завідувачі кафедр.
126. Оновлення інформації про мережу загаль-ноосвітніх навчальних закладів Хмель-ницької та суміжних областей (адреси, кількість учнів у випускних класах тощо). Відділ профорієнтацій-ної роботи та доунівер-ситетської підготовки.
127. Організація та проведення нарад, семінарів  з профорієнтаційної роботи. Упродовж семестру. Гнатюк В.О., Адамовський В.І., декани факультетів, заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, завідувачі кафедр.
128. Закріплення за кафедрами, науково-педагогічними працівниками університету загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ I-II рівнів акредитації Хмельницької та суміжних областей для проведення в них профорієнтаційної роботи. До

09.09.2016 р.

Декани, заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, завідувачі кафедр, відділ профорієнтаційної ро-боти та доуніверси-тетської підготовки.
129. Створення на факультетах агітаційних груп для проведення профорієнтаційної роботи, презентаційних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької та суміжних областей. Декани, заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, завідувачі кафедр.
130. Розробка проектів нормативних документів, наказів, розпоряджень та заходів з питань профорієнтаційної роботи. Упродовж семестру. Керівник відділу профорієнтаційної робо-ти та доуніверситетської підготовки.
131. Організація та проведення днів відкритих дверей. 16.09.2016 р.,

21.10.2016 р.,

18.11.2016 р.

Відділ профорієнтацій-ної роботи та доунівер-ситетської підготовки, керівники структурних підрозділів університету.
132. Проведення факультетських днів відкритих дверей. Згідно з планами роботи факультетів. Декани факультетів, завідувачі та науково-педагогічні працівники кафедр.
133. Організація набору слухачів на навчання на  підготовчих курсах університету. Вересень-жовтень

2016 р., повсякчас.

 

Відділ профорієнтацій-ної роботи та доунівер-ситетської підготовки.

134. Організація навчального процесу на підготовчих курсах. Упродовж семестру.
135. Організація та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (за програмою ЗНО) з використанням системи Moodle). Грудень-січень 2016 р.  

Відділ профорієнта-ційної роботи та доуніверситетської під-готовки.

136. Організація та проведення екскурсій для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації до музею університету. Упродовж семестру.
137. Залучення учнівської молоді до відзначення Всесвітнього дня туризму. 27.09.

2016 р.

Касіяник І.П., Матвійчук Б.В., Придеткевич С.С.

138. Проведення профорієнтаційної роботи се-ред випускників загальноосвітніх навчаль-них закладів та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Упродовж семестру. Відділ профорієнтацій-ної роботи та доунівер-ситетської підготовки, декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.
139. Залучення учнівської молоді до участі в акції «Міжнародні дні спостережень за міграцією птахів (Euro BirdWatch 2016)»: бесіди зі студентами та учнями шкіл, пере-гляд відеофільмів, проведення спостере-жень у польових умовах. Жовтень 2016 р. Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О., члени зоологічного гуртка «Рarus».
140. Організація набору слухачів до „Школи молодого математика”, „Школи молодого фізика”, „Школи молодого інформатика” на базі кафедр фізико-математичного факультету. До 14.10.2016 р. Декан фізико-матема-тичного факультету, завідувачі та науково-педагогічні працівники кафедр фізико-матема-тичного факультету.
141. Організація набору слухачів до „Школи молодого політолога” на базі кафедри політології та соціології. Декан історичного фа-культету, завідувач та науково-педагогічні працівники кафедри політології та соціології.
142. Організація набору слухачів до „Школи молодого журналіста” на базі кафедри журналістики факультету української філології та журналістики. Декан факультету української філології та журналістики, заві-дувач та науково-педагогічні працівники кафедри журналістики.
143. Організація набору слухачів до „Школи молодого психолога” на базі кафедри загальної та практичної психології факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології. Декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, завідувач та науково-педагогічні працівники кафедри загальної та практичної психології.
144. Організація набору слухачів до „Школи молодого художника” на базі кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва педагогічного факультету. Декан педагогічного факультету, завідувач та науково-педагогічні працівники кафедри образотворчого і декоративно-приклад-ного мистецтва та реставрації творів мистецтва.
145. Організація набору слухачів до „Школи молодого біолога”, „Школи молодого географа”, „Школи молодого еколога” на базі кафедр природничого факультету. Декан природничого факультету, завідувачі та науково-педагогічні працівники кафедр природничого факультету.
146. Проведення днів фізики для учнів шкіл міста та області, позакласних заходів на базі шкіл міста та університету. Упродовж семестру. Завідувач та науково-педагогічні працівники кафедри фізики.
147. Участь в організації та проведенні Все-українських учнівських олімпіад з навчаль-них предметів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. Ректорат, завідувачі та науково-педагогічні працівники кафедр університету.
148. Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів – членів МАН України. Завідувачі та науково-педагогічні працівники кафедр університету.
149. Проведення на базі університету творчих конкурсів серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Кам’янця-Подільського ְта області. Декани факультетів, за-відувачі та науково-педагогічні працівники кафедр університету.
150. Участь у „Ярмарку професій”, що організовуються обласними, районними та міськими центрами зайнятості. Відділ профорієнтацій-ної роботи та доунівер-ситетської підготовки, агітаційні групи факультетів.
151. Проведення профорієнтаційної роботи в школах студентами-практикантами. Під час проходження практики. Факультетські керівники практик.
152. Залучення випускників університету до проведення профорієнтаційної роботи для створення позитивного іміджу університету як в абітурієнтів, так і в фахівців та роботодавців. Упродовж семестру. Відділ профорієнтацій-ної роботи та доунівер-ситетської підготовки, декани факультетів, завідувачі кафедр.
153. Підготовка інформаційних матеріалів, рекламної продукції про спеціальності університету.
154. Виготовлення рекламної продукції про університет та факультети.
155. Підготовка до друку „Довідника абітурієнта 2017” та іншої довідкової літератури для абітурієнтів.
156. Співпраця з департаментами / управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій, відділами освіти районних державних адміністрацій для узгодження заходів профорієнтаційної роботи.
157. Співпраця з закладами освіти, організаціями та установами, що входять до навчально-науково-виробничих та навчально-науково-методичних комплексів, створених на базі університету. Відділ профорієнтацій-ної роботи та доунівер-ситетської підготовки, декани факультетів, завідувачі кафедр.
158. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ I-II рівнів акредитації оновленими інформаційними матеріалами (оголошення про дні відкритих дверей, підготовчі курси), рекламною продукцією про спеціальності, з яких здійснюється підготовка фахівців в університеті.
159. Проведення анкетування учнів загально-освітніх навчальних закладів, випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації щодо їх профе-сійної спрямованості. Декани факультетів, відділ профорієнтацій-ної роботи та доунівер-ситетської підготовки.
160. Створення бази потенційних абітурієнтів університету та робота з ними шляхом адресного надсилання листів з інформацією про університет, спеціальності, особливості вступної кампанії тощо.
161. Підготовка методичних матеріалів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та вступу до університету. Завідувачі та науково-педагогічні працівники кафедр, які забезпечу-ють освітній процес на підготовчих курсах.
162. Проведення тренінгів для випускників загальноосвітніх навчальних закладів „Підготовка до ЗНО”. Науково-педагогічні працівники, які забезпечють освітній процес на підготовчих курсах.
163. Проведення відкритих занять для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста та району, слухачів підготовчих курсів. Згідно з графіком проведення. Декани факультетів, завідувачі та науково-педагогічні працівники кафедр університету.
164. Розміщення в засобах масової інформації та на сайті університету повідомлень про спортивні досягнення студентів університету з різних видів спорту. Щомісячно. Заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету фізичної культури, тренери груп ПСМ.
165. Залучення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів до роботи в наукових гуртках, проблемних групах, участі у мистецьких конкурсах, спортивних змаганнях на рівні факультету, університету тощо. Повсякчас. Науково-педагогічні працівники кафедр університету, тренери груп ПСМ.
166. Організація та проведення бізнес-ігор із за-лученням учнів загальноосвітніх навчаль-них закладів та студентів університету. Згідно з графіком проведення.

 

Декан, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники економічного факультету.
167. Посилення профорієнтаційної роботи зі студентами, які завершують навчання за освітнім ступенем „бакалавр” та ОКР „спеціаліст”. Роз’яснення переваг неперервної освіти. Повсякчас. Декани факультетів, завідувачі кафедр.
168. Проведення роз’яснювальної роботи зі студентами університету про переваги здобуття другої вищої освіти за іншою спеціальністю в університеті. Декани, завідувачі кафедр.
169. Консультування випускників загально-освітніх навчальних закладів, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з питань правил прийому до університету у 2017 році. Приймальна комісія, відділ профорієнтаційної роботи та доунівер-ситетської підготовки.
170. Оновлення сторінок університету в соціальних мережах (Вконтакте, Facebook), спілкування з абітурієнтами.
171. Ведення сторінки „Абітурієнт-2017” на сай-ті університету (зокрема інформація про проведення олімпіад, конкурсів тощо).
172. Вивчення досвіду організації та проведення профорієнтаційної роботи структурними підрозділами вищих навчальних закладів України.
 

1.7. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ освітнього ПРОЦЕСУ

 

173. Комплектування штатів професорсько-ви-кладацького складу на 2016-2017 н.р. науково-педагогічними працівниками відповідно до наявного наукового ступеня та/або вченого звання. До 01.09.2016 р. Копилов С.А.,

Гнатюк В.О., Олійник І.І., декани факультетів, завідувачі кафедр.

174. Формування структури та штату науково-педагогічних працівників університету, організація конкурсів на заміщення вакантних посад тощо. Серпень-вересень 2016 р., упродовж семестру. Ректорат, Олійник І.І.
175. Укладання трудових договорів з науково-педагогічними працівниками, які прийняті на вакантні посади кафедр університету, до заміщення цих посад в установленому законодавством України порядку.
176. Укладання контрактів з особами, які обрані за конкурсом на посади керівників структурних підрозділів та науково-педаго-гічних працівників кафедр університету. Відповідно до рішень вченої ради університет-ту та вчених рад факультетів. Копилов С.А.,

Олійник І.І.

177. Аналіз кадрового забезпечення напрямів підготовки та спеціальностей, з яких здій-снюється підготовка фахівців в універ-ситеті, відповідно до нормативних вимог. Вересень

2016 р.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ кадрів, декани факультетів.
178. Формування кадрового резерву на посаду керівника вищого навчального закладу. Січень

2017 р.

Ректорат.
179. Проведення засідань кадрової комісії. Упродовж семестру. Копилов С.А.,

Олійник І.І.

180. Оновлення Положення про порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. До 01.11.2016 р. Олійник І.І.
 

1.8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

181. Забезпечення науково-педагогічних праців-ників та студентів університету науковою та навчально-методичною літературою. Упродовж семестру. Структурні підрозділи бібліотеки університету.
182. Моніторинг книгозабезпечення освітнього процесу друкованими та електронними виданнями. Формування реєстру книгозабезпечення освітнього процесу. Відділ комплектування та наукової обробки документів.
183. Проведення соціологічного опитування «Задоволення інформаційних потреб читачів бібліотеки». Вересень-жовтень 2016 р. Климчук Л.В., Горчак Л.В., Воєвідко Л.М.
184. Формування замовлень на придбання навчальної літератури та наукових видань. До 01.12.2016 р. Завідувачі кафедр.
185. Моніторинг та оновлення матеріальної бази підручників Global, Krok po kroku etc. Повсякчас Сторчова Т.В.
186. Поповнення фонду бібліотеки навчальними та науковими виданнями. Повсякчас. Директор бібліотеки університету, деканати факультетів, завідувачі кафедр, відділ комплектування та наукової обробки документів.
187. Проведення заходів з нагоди відзначення 25-ої річниці незалежності України:

„Ти у серці моєму завжди, Україно!” (літературно-мистецький вечір);

„Велична і свята ти, мати – Україно!” (бібліографічне ревю).

15.09.2016 р. Структурні підрозділи бібліотеки історичного факультету та навчального корпусу № 1.
188. Формування замовлень на передплату фахових періодичних видань на І півріччя 2017 року. Вересень-жовтень 2016 р. Декани факультетів, завідувачі кафедр.
189. Передплата фахових періодичних видань на І півріччя 2017 року. Жовтень-листопад

2016 р.

Відділ комплектування та наукової обробки документів, Смельцова Л.Ж., бухгалтерія.
190. Забезпечення доступу учасників освітнього процесу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою. Упродовж семестру. Читальний зал електронної бібліотеки, відділ електронних інформаційних ресур-сів, центр інформа-ційних технологій.
191. Участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів та інших заходів в університеті. Упродовж семестру. Директор, керівники структурних підрозділів бібліотеки університету.
192. Редагування та поповнення електронного каталогу. Структурні підрозділи бібліотеки універси-тету, читальний зал електронної бібліотеки, відділ електронних інформаційних ресурсів.
193. Поповнення інституційного репозитарію працями науково-педагогічних працівників та науковими роботами студентів університету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж семестру.

Структурні підрозділи бібліотеки універси-тету, деканати факуль-тетів, читальний зал електронної бібліотеки.
194. Удосконалення структури та наповнення web-cайту бібліотеки університету. Бібліотека універси-тету, читальний зал електронної бібліотеки, відділ електронних інформаційних ресурсів.
195. Проведення зі студентами денної та заочної форм навчання бібліотечно-бібліографічних заходів, інформаційних годин, бібліографічних оглядів, практичних занять щодо роботи з традиційними та електронними інформаційними ресурсами, консультацій щодо підбору літератури для написання наукових робіт. Популяризація інформаційних ресурсів шляхом проведення просвітницьких заходів. Керівники структурних підрозділів бібліотеки університету.
196. Проведення днів кафедр. Відповідно до плану роботи бібліотеки університету. Директор, керівники структурних підрозділів бібліотеки університету.
197. Проведення культурно-освітніх заходів (презентація книг, літературно-мистецькі вечори, віртуальні виставки, бук-трейлери, книжково-ілюстративні виставки).
198. Презентація наукового доробку Ю.А. Хоптяра. 12.10.2016 р. Читальний зал історич-ного факультету.
199. „Дарую людям пісню” (мистецька година). 19.10.2016 р. Абонемент мистецької літератури.
200. Презентація підручника „Корекційна пси-хопедагогіка. Олігофренопедагогіка” С.П. Миронової. 28.11.2016 р. Читальний зал факуль-тету корекційної та соціальної педагогіки і психології.
201. Проведення засідань координаційної ради та методичної ради, школи передового досвіду бібліотеки університету. Відповідно до плану роботи бібліотеки університету. Директор, керівники структурних підрозділів бібліотеки університету.
202. Проведення засідань Бібліотечної ради університету. Відповідно до плану роботи Бібліотечної ради. Ректорат, директор бібліотеки університету.
203. Публікація довідково-бібліографічних видань з метою популяризації бібліотечних фондів. Повсякчас. Директор бібліотеки університету, інформа-ційно-бібліографічний відділ, структурні підрозділи бібліотеки університету.
 

1.9. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

 

204.                              с Інформування ректорату університету про матеріали, розміщені на урядових та освітянських сайтах. Повсякчас. Центр інформаційних технологій.
205. Підтримка роботи серверу імен DNS, хос-тингового, поштового, файлового та інших серверів університету.
206. Підтримка роботи „Системи дистанційного навчання moodle.kpnu.edu.ua”, системи ав-томатизованої реєстрації заявок від структурних підрозділів університету на ремонт обчислювальної техніки rt.kpnu.edu.ua.
207. Прийом та відправка електронного листування з офіційної адреси університету post@kpnu.edu.ua. Загальний відділ, центр інформаційних технологій.
208. Оновлення інформації, розміщеної на офіційному сайті університету www.kpnu.edu.ua. Керівники структурних підрозділів універси-тету, центр інформа-ційних технологій.
209. Подання інформації на сайт Міністерства освіти і науки України до рубрики „Новини областей”. Центр інформаційних технологій.
210. Адміністрування головного інформаційного ресурсу та сайтів структурних підрозділів університету.
211. Технічна підтримка та захист інформації при роботі з інформаційною системою „Автоматизоване робоче місце ІВС „Освіта”.
212. Складання плану закупівлі та встановлення комп’ютерної техніки і програмного за-безпечення на 2017 рік. Вересень 2016 р.
213. Моніторинг показників університету в різних рейтингах. Повсякчас.
214. Поточний ремонт, профілактика, розширен-ня та модернізація загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та забезпечення доступу користувачів до ресурсів глобальної мережі Internet. Упродовж семестру. Центр інформаційних технологій.
215. Поточний ремонт, профілактика комп’ютер-ної техніки та мультимедійних технічних засобів навчання. Упродовж семестру. Центр інформаційних технологій.
216. Супровід програмного забезпечення під-тримки освітнього процесу та роботи структурних підрозділів університету.
217. Забезпечення доступу студентів і науково-педагогічних працівників до інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі університету.
218. Надання технічної допомоги структурним підрозділам університету щодо викорис-тання комп’ютерної техніки.
219. Вивчення досвіду роботи інших ВНЗ з проблем комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу.
 

1.10. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

 

220. Підготовка звітних і статистичних матеріа-лів про працевлаштування випускників університету та їх подання до Міністерства освіти і науки України, інших органів управління освіти. Повсякчас. Відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.
221. Забезпечення зворотного зв’язку з працев-лаштованими випускниками, зокрема перевірка працевлаштування випускників університету 2016 року, які навчалися за цільовим направленням. Вересень

2016 р.

222. Формування пакету документів для надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам університету, які у 2015-2016 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю (за державним замовленням) та уклали на термін не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників.  

 

 

До 10.10.2016 р.

223. Підготовка проекту наказу про надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам університету.  

Жовтень-листопад

2016 р.

224. Організація видачі одноразової адресної грошової допомоги випускникам університету.
225. Формування за участю роботодавців банку вакантних посад для випускників.  

 

Повсякчас.

226. Інформування студентів і випускників універ-ситету про організації, установи, підприємства з вакантними робочими місцями, зокрема шляхом її розміщення на веб-сайті університету.
227. Надання консультацій випускникам університету щодо їх працевлаштування.
 

ІІ.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Підготовка проектів наказів, розпоряджень, положень, пам’яток, заходів з питань навчально-методичної роботи. Упродовж семестру Кобильник В.В., Воєвідко Л.М., навчально-методичний відділ.
2. Інформування керівників структурних підрозділів університету про нові накази, положення, інструкції та інші нормативні документи з питань навчально-методичної роботи. Кобильник В.В.,

Воєвідко Л.М.

3. Проведення виробничих нарад з деканами факультетів, завідувачами кафедр, керівни-ками інших структурних підрозділів універ-ситету з питань планування та забезпечення навчально-методичної роботи в університеті.
4. Підготовка та проведення засідань ректорату (cтворення комісій, підготовка пам’яток голові та членам комісії з розгляду питання на засіданні ректорату, підготовка проектів ухвал ректорату тощо). Відповідно до плану роботи ректорату. Кобильник В.В., навчально-методичний відділ, вчений секретар університету.
5. Планування роботи навчально-методичного відділу на I семестр 2016-2017 н.р. Серпень

2016 р.

Кобильник В.В., Воєвідко Л.М.
6. Планування засідань науково-методичної ради університету і науково-методичних рад факультетів на I семестр 2016-2017 н.р. та підготовка необхідних документів для забезпечення їх діяльності. До

01.09.2016 р.

Кобильник В.В., Воєвідко Л.М., голови науково-методичних рад факультетів.
7. Організація та проведення засідань науко-во-методичних рад факультетів.

 

Відповідно до планів роботи

науково-методичних рад факуль-тетів, кафедр.

 

 

 

Голови науково-методичних рад факультетів,

завідувачі кафедр.

8. Укладання нових і оновлення чинних програм навчальних дисциплін, матеріалів практик, інших складових комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін відповідно до навчальних (робочих навчальних) планів підготовки фахівців усіх напрямів підготовки/спеціальностей університету. До

01.09.2016 р.

Завідувачі,

науково-педагогічні працівники кафедр.

9. Затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін. До

01.09.2016 р.

10. Розміщення матеріалів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін на сайтах кафедр. Упродовж семестру.
11. Контроль за станом навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують кафедри університету. Перевірка комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Вересень

2016 р., повсякчас.

Кобильник В.В.,

Воєвідко Л.М., декани факультетів, робочі групи.

12. Активізація діяльності кафедр з удосконалення засобів діагностики якості вищої освіти, зокрема створення систем та тестів для поточного оцінювання знань студентів, у тому числі з використанням комп’ютерних технологій. Упродовж семестру. Завідувачі, науково-педагогічні працівники кафедр.
13. Контроль за відповідністю навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності в університеті Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. Упродовж семестру. Кобильник В.В.,

Воєвідко Л.М.,

Климчук Л.В.,

декани факультетів, завідувачі кафедр.

14. Оновлення інформаційних пакетів спеціальностей на сайті університету. Вересень 2016 р. Координатори ЄКТС на факультетах.
15. Укладання рекомендацій щодо формування ліцензійних справ спеціальностей відпо-відно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Упродовж семестру. Навчально-методичний відділ.
16. Оновлення:

1)   Положення про підготовку до видання навчальної літератури;

2)    Положення про електронний навчальний ресурс;

3)   Положення про науково-методичну раду університету;

4)   Положення науково-методичну раду факультету.

До 01.11.2016 р. Кобильник В.В.,

Воєвідко Л.М.

 

17. Оголошення та проведення кафедрального та факультетського етапів огляду-конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал і конкурсу „Викладач року”. Жовтень-листопад 2016 р. Навчально-методичний відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.
18. Підготовка матеріалів для проходження акредитаційної експертизи:

1)  спеціальності 8.18010022 Освітні вимірювання галузі знань 1801 Специфічні категорії;

2)  напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Електроніка галузі знань 0101 Педагогічна освіта;

3)  напряму підготовки 6.030103 Практична психологія* галузі знань 0301 Соціально-політичні науки.

Упродовж семестру. Щирба В.С.,

Співак В.І.,

завідувачі відповідних випускових кафедр, навчально-методичний відділ.

19. Аналіз стану видання науково-педаго-гічними працівниками кафедр університету навчальної та навчально-методичної літера-тури у 2016 р. Грудень 2016 р. Кобильник В.В., Воєвідко Л.М., навчально-методичний відділ.
20. Планування видання науково-педагогічними працівниками кафедр університету навчальної і навчально-методичної літератури у 2017 році. Листопад-грудень 2016 р. Голови науково-методичних рад факультетів, завідувачі кафедр, навчально-методичний відділ.
21. Активізація роботи кафедр щодо публіка-цій навчальної та навчально-методичної лі-тератури, зокрема електронних навчальних видань. Підвищення якості навчальних видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету до друку. Упродовж семестру. Завідувачі кафедр, голови науково-методичних рад факультетів, науково-педагогічні працівни-ки.
22. Перевірка супровідної документації та якості рукописів навчально-методичної літератури, що подаються науково-педагогічними працівниками кафедр університету на засідання вченої ради для рекомендації до друку. Кобильник В.В., Воєвідко Л.М., навчально-методичний відділ.
23. Проведення консультацій для науково-педагогічних працівників університету щодо користування MOODLE. За окремим планом. Завідувач та науково-педагогічні працівники кафедри інформатики.
24. Проведення виробничих нарад з питань навчально-методичної роботи. Упродовж семестру. Кобильник В.В.,

Воєвідко Л.М.

25. Удосконалення змісту та форм проведення кафедральних науково-методичних семінарів. Упродовж семестру. Завідувачі кафедр.
26. Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та її обліку (навчально-методична робота). Січень

2017 р.

Декани факультетів, завідувачі кафедр, навчально-методичний  відділ.
27. Підготовка довідок з питань навчально-методичної роботи та організація підго-товки матеріалів оперативної звітності з питань навчально-методичної роботи.  

 

Упродовж семестру.

Кобильник В.В., Воєвідко Л.М., навчально-методичний відділ.
28. Підготовка матеріалів та організація участі університету в національних та міжна-родних виставках у галузі освіти та науки.
29. Віддзеркалення у засобах масової інфор-мації, на сайті університету, зокрема й у га-зеті „Студентський меридіан”, питань нав-чально-методичної роботи. Упродовж семестру. Кобильник В.В., Воєвідко Л.М., навчально-методичний відділ.
30. Розміщення інформації щодо навчально-методичної роботи на сайті університету. Упродовж семестру. Воєвідко Л.М., навчально-методичний відділ.
 

ІІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
 

3.1. НАУКОВА РОБОТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

 

1.                   . Координація підготовки та проведення конференцій і семінарів:   Конет І.М.,

Білик Р.М.

ІІ Регіональна науково-практична конференція «Особистість у вимірі епохи (до 80-річчя від дня народження А.О.Копилова). 10-12.09.2016 р. Дубінський В.А., Степанков В.С.
ХVІ Наукова конференція «Антропологія смаку: світогляд, естетика, пізнання (до 120-річчя Л.С. Виготського)” в рамках постійно діючого Міжнародного методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» /Кельце (Польща) – Кам’янець-Подільський – Острог – Тернопіль/. 12-16.09.2016 р. Волковинський О.С.
X Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти». 30.09-01.10.2016 р. Бесарабчук Г.В.
VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Археологія & фортифікація України». 05.10.2016 р. Гуцал А.Ф.,

Гуцал В.А.

Міжнародна науково-практична конференція «Дидактичні механізми дієвого формування компетентністних якостей майбутніх фахівців фізико-математичних спеціальностей». 12-13.10.2016 р. Атаманчук П.С.
І Всеукраїнська науково-практична конфе-ренція «Поділлєзнавчі фольклористичні читання», присвячена фольклористу Тана-сію Колотилу та з нагоди 20-річчя діяльнос-ті навчально-наукової лабораторії етнології. 18.10.2016 р. Рарицький О.А.
V Всеукраїнська конференція «Дитяча книжка в сучасному освітньому просторі: реалії та перспективи». 20-21.10.2016 р. Ткачук Г.П.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи». 25-26.10.2016 р. Кучинськa І.О.
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Подільські читання». 27-29.10.2016 р. Тарасенко М.О., завідувачі кафедр природничого факультету, Національний природний парк НПП «Подільські Товтри».
Всеукраїнський науковий симпозіум «М.С.Грушевський і Поділля (до 150-річчя від дня народження). Листопад

2016 р.

Баженов Л.В.,

Газін В.В.

ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Вербальні культурні коди сучасної української мови». 09.11.2016 р. Марчук Л.М.
2. Сприяння друку статей науково-педагогічних працівників університету у виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science та інших).   Конет І.М., Білик Р.М., завідувачі кафедр університету.
3. Підготовка матеріалів для внесення  наукових збірників і часописів університету до переліку фахових видань України. Білик Р.М., Яблонська Д.Р.
4. Розробка плану підготовки та видання монографій. Листопад-грудень 2016 р. Конет І.М., Білик Р.М., голови науково-методич-них рад факультет-тів, завідувачі кафедр, декани факультетів.
5. Формування випусків збірників:

1)           «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»;

2)           «Збірник праць студентів та магістрантів природничого факультету».

Вересень-жовтень

2016 р.

Матвєєв М.Д.,

Тарасенко М.О., науково-педагогічні працівники кафедр природничого факультету.

6.

Участь у Всесвітньому дні спостережень за міграцією птахів (BirdWatch): бесіди зі студентами та учнями шкіл, перегляд відеофільмів, проведення спостережень у польових умовах.

Жовтень

2016 р.

Матвєєв М.Д.,

Тарасенко М.О.

7.

Організація наукових екскурсій, експедицій, туристичних походів з метою вивчення та збереження місцевої флори та фауни

Упродовж семестру.

Завідувачі кафедр природничого факультету.

8. Підготовка плану проведення заходів на 2017 рік (конференцій, круглих столів та науково-методичних семінарів) та подання його до Міністерства освіти і науки України. Листопад-

грудень 2016 р.

Білик Р.М.,

Яблонська Д.Р.

9. Підготовка тематичного плану науково-дослідних та ініціативних проектів на 2017 рік. Січень

2017 р.

Білик Р.М.,

Яблонська Д.Р.

10. Подання до Міністерства освіти і науки України звітів про конференції, проведених на базі університету. Упродовж семестру. Білик Р.М.,

Яблонська Д.Р.

11. Моніторинг наукових здобутків професорсько-викладацького складу університету для підготовки річного рейтингу кафедр. Грудень

2016 р.

Білик Р.М.
12. Підготовка звіту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про наукову та науково-технічну діяльність за 2016 рік. Грудень

2016 р. – січень

2017 р.

Конет І.М.,

Білик Р.М., Дмитрецька Л.І.

13. Підготовка нових видань серії біобібліо-графічних покажчиків. Упродовж семестру. Конет І.М., Білик Р.М., заступ-ники деканів з наукової роботи та інформатизації навчального процесу.
14. Організація видання збірників наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів університету.
15. Проведення конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень і прикладних розробок, які виконуватимуться в університеті за рахунок видатків державного бюджету України у 2017 р. Серпень

2016 р.

Конет І.М., Білик Р.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.
16. Оформлення заявок на отримання науково-педагогічними працівниками університету наукових грантів. Упродовж семестру. Конет І.М., Білик Р.М.
17. Підготовка тематичного плану науково-дослідних та ініціативних проектів на 2017 р. Січень

2017 р.

Білик Р.М.,

Яблонська Д.Р.

18. Формування тематичного плану держ-бюджетної та госпдоговірної НДР на 2017 рік. Конет І.М.,

Білик Р.М.

19. Проведення виробничих нарад із заступ-никами деканів факультетів з наукової роботи та інформатизації навчального процесу. Упродовж семестру.
20. Координація діяльності науково-дослідних центрів і лабораторій університету.
21. Сприяння участі науково-педагогічних працівників університету в наукових конференціях, які проводяться в Україні та за кордоном. Ректорат.
22. Проведення роз’яснювальної роботи та консультування науково-педагогічних працівників університету, голів редколегій щодо публікацій, підготовки збірників наукових праць, наукових журналів та їх реєстрації у міжнародних реферативних каталогах та наукометричних базах. Бібліотека університету.
23. Координація діяльності науково-дослідних центрів і лабораторій університету. Упродовж семестру. Конет І.М.,
24. Аналіз роботи та підготовка звіту спеціалізованої вченої ради К.71.053.01 для захисту дисертацій  на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. Грудень 2016 р. – січень 2017 р. Конет І.М., Завальнюк О.М.
25. Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та її обліку (наукова робота). Січень

2017 р.

Конет І.М.,

Білик Р.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.

26. Проведення нарад із заступниками деканів факультетів з наукової роботи та інформатизації навчального процесу. Упродовж семестру. Конет І.М., Білик Р.М.
27. Інформаційне наповнення розділів „Наукова діяльність”, „Міжнародна діяльність”, офіційного сайту університету. Упродовж семестру. Білик Р.М.,

Яблонська Д.Р.

 

3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РОБОТА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ (СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ, НАУКОВИХ ГУРТКІВ ТА ПРОБЛЕМНИХ ГРУП

 

28. Координація підготовки та проведення конференцій і семінарів. Упродовж семестру. Конет І.М.,

Білик Р.М.

29. Студентський економічний форум „Актуальні проблеми розвитку економіки”. 27.10.2016 р. Лисак В.Ю.,

Буторіна В.Б.

30. Організація роботи наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. Упродовж семестру. Конет І.М., Білик Р.М., Яблонська Д.Р.
31. Планування роботи наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених університету на 2016-2017 н. р. Вересень

2015 р.

Конет І.М.,

Білик Р.М.

32. Проведення настановних зборів наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. Білик Р.М.
33. Організація, проведення та координування роботи студентських наукових гуртків та проблемних груп. Залучення до їх діяльності студентів молодших курсів. Упродовж семестру. Конет І.М., Білик Р.М., заступники деканів з наукової роботи та інформатизації навчального процесу.
34. Аналіз та підготовка звіту про роботу наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. Грудень

2016 р. – січень 2017 р.

Конет І.М.,

Білик Р.М.

35. Організація та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фахових навчальних дисциплін. Січень – лютий

2017 р.

Конет І.М., Білик Р.М., завідувачі кафедр, заступники деканів з наукової роботи та інформатизації навчального процесу.
36. Організація та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Жовтень – грудень 2016 року.
37. Налагодження співпраці університету з науково-дослідними установами, іншими ВНЗ щодо організації науково-дослідної роботи студентів. Упродовж семестру
38. Організація видання збірників наукових праць студентів і магістрантів університету. Конет І.М., Білик Р.М., заступ-ники деканів з наукової роботи та інформатизації нав-чального процесу.
39. Розробка сайту наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. До

01.11.2016 р.

Білик Р.М.,

Понеділок В.В.

 

3.3. РОБОТА АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

40. Забезпечення якісного прийому до аспірантури і докторантури університету. До

01.10.2016 р.

 

 

 

 

Конет І.М., Дмит-рецька Л.І., декани факультетів, завіду-вачі кафедр.

41. Проведення вступних іспитів до аспірантури. Вересень

2016 р.

42. Організація і проведення кандидатських іспитів зі спеціальностей аспірантури.  

 

 

 

Упродовж семестру

43. Активізація роботи зі збільшення кількості аспірантів і докторантів, які вступають до університету на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
44. Організація та контроль освітнього процесу в аспірантурі університету.
45. Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи аспірантами і докторантами університету. Конет І.М.,

Дмитрецька Л.І.

46. Підготовка планів прийому до аспірантури, докторантури університету на 2017 р. та їх подання до Міністерства освіти і науки України. До

25.12.2016 р.

Конет І.М., Дмит-рецька Л.І., декани факультетів, завіду-вачі кафедр.
47. Атестація аспірантів, докторантів університету за результатами виконання індивідуального плану. Вересень – жовтень

2016 р.

Конет І.М., Дмит-рецька Л.І., завідувачі кафедр, наукові керівники.
48. Звіти аспірантів і докторантів про виконання індивідуальних планів.
49. Підготовка звіту про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і наукових установах (форма № 3-8). Січень 2017 р. Конет І.М.,

Дмитрецька Л.І.

50. Підготовка статистичної звітності про робо-ту аспірантури і докторантури університету за 2016 р. (форма 1-НК). До

20.01.2017 р.

Конет І.М.,

Дмитрецька Л.І.,

Соколовська Н.В.

51. Складання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників універси-тету на 2017 р. Грудень

2016 р.

Конет І.М.,

Дмитрецька Л.І., завідувачі кафедр.

52. Організація підвищення кваліфікації науко-во-педагогічних працівників університету та інших ВНЗ, які підвищують кваліфікацію на базі університету. Упродовж семестру
53. Прийом на стажування в університеті на-уково-педагогічних працівників інших ВНЗ України.
54. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації та стажування науково-педаго-гічних працівників університету.
55. Опрацювання звітних документів науково-педагогічних працівників про проходження підвищення кваліфікації та стажування у 2016 році. До

20.01.2017 р.

Дмитрецька Л.І.,

Соколовська Н.В.

56. Інформаційне наповнення розділів „Аспірантура”, „Докторантура” офіційного сайту університету. Упродовж семестру. Дмитрецька Л.І., Соколовська Н.В.
 

IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Підготовка та укладання договорів про наукову співпрацю та міжнародне співробітництво із зарубіжними партнерами. Упродовж семестру. Конет І.М., Білик Р.М.
2. Вивчення можливостей участі університету в програмі „Польський Еразмус для України” (стипендіальна програма уряду Республіки Польща). Упродовж семестру. Конет І.М.,

Білик Р.М.

3.                        4. Сприяння програмам міжнародного обміну викладачами, науковцями, аспірантами та студентами. Конет І.М.,

Білик Р.М., декани факультетів.

4.                        5. Ознайомлення з досвідом роботи відділів міжнародних зв’язків провідних вишів України та світу. Конет І.М., Білик Р.М.
5.                        6. Координація роботи викладачів, співро-бітників, докторантів, аспірантів і студентів щодо участі у конкурсах з одержання міжнародних стипендій та грантів міжнародних фондів та організацій. Конет І.М., Білик Р.М., декани факультетів.
6.                        7. Систематизація інформації по договорах про міжнародне співробітництво університету. Конет І.М., Білик Р.М., Яблонська Д.Р.
7. Планування проведення на базі університету міжнародних конференцій у 2017 р. Листопад – грудень

2016 р.

Конет І.М., Білик Р.М.
8.                        8. Підготовка річного звіту про міжнародну діяльність університету для подання до Міністерства освіти і науки України. Грудень 2016 р. Білик Р.М., Яблонська Д.Р.
9.                        9. Організація майстер-класів іноземних до-слідників, політиків, представників міжна-родних організацій для науково-педаго-гічних працівників і студентів університету. Упродовж семестру. Конет І.М., Білик Р.М., декани факультетів.
10.                    10. Розробка пропозицій щодо реалізації проекту „Подвійний диплом” та подання їх для затвердження вченою радою університету. Гнатюк В.О.,

Конет І.М.,

Горчак Л.В.,

Білик Р.М.

11.                    11. Продовження практики участі спортсменів університету в міжнародних змаганнях. Конет І.М., Білик Р.М.,

Солопчук М.С.

12.                    12. Інформування науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів і докторантів університету про наукові конференції. Конет І.М., Білик Р.М., Яблонська Д.Р.
13.                    3. Сприяння публікації наукових робіт співробітників університету за кордоном. Конет І.М.,

Білик Р.М.

14. Розширення співпраці університету з іно-земними партнерами в рамках Міжнародної асоціації університетів та Євразійської асоціації університетів. Конет І.М., Білик Р.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.
15. Продовження співпраці з зарубіжними вищими навчальними закладами та науково-освітніми організаціями Євросоюзу, реалізація заходів щодо підвищення її ефективності. Конет І.М., Білик Р.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.
16. Сприяння участі науково-педагогічних пра-цівників університету в:

1)    міжнародних науково-практичних конференціях;

2)    науково-практичних семінарах;

3)    міжнародних круглих столах.

Конет І.М., Білик Р.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.
17. Організація участі студентів і аспірантів університету в:

1)    міжнародних навчальних семінарах;

2)    міжнародних науково-практичних конференціях, форумах та круглих столах.

Конет І.М., Білик Р.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.
18. Створення бази даних про відрядження за кордон співробітників та студентів університету. Конет І.М.,

Яблонська Д.Р.

19. Відзначення міжнародних дат:

–        Міжнародного дня грамотності;

–        Міжнародного дня миру;

–        Дня Європейської спадщини;

–        Всесвітнього дня туризму;

–        Міжнародного дня ООН;

–        Всесвітнього дня молоді;

–        Міжнародного дня студентів.

 

08.09.2016 р.

18.09.2016 р.

25.09.2016 р.

27.09.2016 р.

24.10.2016 р.

10.11.2016 р.

17.11.2016 р.

 

Конет І.М.,

Білик Р.М., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.

20. Вживання заходів з підтримки позитивного іміджу університету за кордоном, поши-рення інформації щодо досягнень універ-ситету у сфері освітніх послуг, які ним надаються. Упродовж семестру. Конет І.М., Білик Р.М.
 

V. ВИХОВНА РОБОТА

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Поселення студентів у гуртожитки, ознайомлення їх з правилами проживання у гуртожитках університету та технікою безпеки. Серпень – вересень

2016 р.

Завідувачі гурто-житків, заступники деканів з виховної та профорієнтацій-ної роботи, спікер студентського сена-ту, студентські ради гуртожитків.
2. Зустріч представників ректорату, деканів факультетів та їх заступників зі студентами перших курсів. Вересень

2016 р.

Заводовський А.А.
3. Вибори активу академічних груп студентів перших курсів. Заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
4. Облік неповнолітніх студентів, студентів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, сиріт, осіб з особливими потребами, студентів із сімей учасників АТО серед першокурсників та планування індивідуальної роботи зі студентами цих категорій.
5. Проведення заходів, присвячених Дню знань та початку нового навчального року. Ректорат,

Заводовський А.А., Левицька Т.О., навчальний відділ, декани факультетів.

6. Забезпечення психологічної підтримки першокурсників у період адаптації до умов навчання в університеті. Заводовський А.А., навчальний відділ, декани факультетів.
7. Ознайомлення першокурсників з правами і обов’язками студентів. Декани факультетів, заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
8. Ознайомлення студентів-першокурсників з історією та основними віхами розвитку уні-верситету (проведення тематичних вихов-них годин та відвідування музею універ-ситету). Заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
9. Проведення розважального заходу для сту-дентів-першокурсників «День знань для першачків». Заводовський А.А., Левицька Т.О., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
10. Участь у благодійній акції «З добром у серці» (для дітей-сиріт, дітей з особливими потребами та дітей, позбавлених батьківського піклування) у рамках Всеукраїнської ініціативи «Всеукраїнська хвиля доброти».
11. Проведення тематичних годин, круглих столів, публікація матеріалів у газеті «Студентський меридіан», розміщення інформації на сайті університету та сайті «Університет вечірній» до Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму. Заводовський А.А., Левицька Т.О., головний редактор газети «Студентський меридіан», заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
12. Проведення профорієнтаційної роботи у рамках планових культурно-масових заходів університету. Упродовж семестру. Заводовський А.А., Левицька Т.О., Адамовський В.І., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
13. Відкриття осіннього сезону інтелектуально-розважального шоу «Хто зверху?». Вересень

2016 р.

Заводовський А.А., Левицька Т.О.
14. Участь у загальноміському заході «Посвята першокурсників у Кам’янчани». Заводовський А.А., Левицька Т.О., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
15. Відзначення Всесвітнього дня туризму. 27.09.2016 р.

Касіяник І.П., Мат-війчук Б.В., Придет-кевич С.С.

16. Проведення заходів (тематичні бесіди, круглі столи, виховні години в академічних групах студентів, відвідування ветеранів університету) з нагоди Міжнародного дня громадян похилого віку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

2016 р.

Заводовський А.А., Левицька Т.О., сту-дентський сенат, за-ступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
17. Участь у національно-патріотичній акції „Україна починається з мене”. Заводовський А.А., Левицька Т.О.
18. Проведення святкового концерту до Дня захисника України «Тим, хто Вітчизну захистив».
19. Проведення заходів, присвячених 98-ій річниці утворення університету:

1)   святковий концерт;

2)   зустрічі з ветеранами навчального закладу;

3)   тематичні години „Український держав-ний університет в Кам’янці-Подільському та утвердження української державності”.

Заводовський А.А.,

Левицька Т.О., декани факультетів, куратори академічних груп студентів.

20. Виявлення обдарованої молоді серед сту-дентів перших курсів: проведення конкурсу сценічної майстерності „Дебют першокурс-ника”. Заводовський А.А.,

Левицька Т.О.

21. Проведення святкового концерту до Дня працівників освіти „Вклонюсь тобі, учите-лю!”.
22. Проведення заходів (круглих столів та виховних годин) з нагоди Європейського тижня місцевої демократії.
23. Участь студентського активу у міському „Тижні місцевого самоврядування”.
24. Проведення заходів з нагоди Дня козацької слави (виховні години, круглі столи, творчі конкурси, спрямовані на висвітлення історії козаччини). Жовтень

2016 р.

Заводовський А.А., Левицька Т.О., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
25. Відзначення 21-ї річниці створення сту-дентського клубу підтримання правопо-рядку „Сапсан”. Заводовський А.А., Левицька Т.О., Воронецький В.Б., студентський сенат.
26. Диспути, тематичні лекції-бесіди, круглі столи, виховні години до Дня звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Заводовський А.А., Левицька Т.О., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
27. Проведення чемпіонату КВН „Першачок” серед команд студентів перших курсів. Заводовський А.А., Левицька Т.О.
28. Проведення чемпіонату університету з брейн-рингу на Кубок ректора. Жовтень – листопад

2016 р.

29. Осінній кубок КВН серед команд університетської ліги КВН. Листопад

2016 р.

30. Проведення вечора патріотичної пісні до Дня гідності і свободи.
31. Проведення круглого столу „Велика траге-дія: Голодомор 1932-1933 рр. в Україні” до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні.
32. Проведення конкурсу на кращого наставника академічної групи студентів «Чий куратор кращий ?».
33. Проведення тематичного вечора до Дня української писемності та мови.
34. Організація участі студентів-волонтерів у міській акції „Стань донором”. Висвітлення інформації про донорство на сторінках газети „Студентський меридіан” та розміщення її на сайті „Університет вечірній”.
35. Відзначення річниці „Революції Гідності”. Заводовський А.А., Левицька Т.О., за-ступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
36. Проведення акції „Запали свічку пам’яті жертвам голодомору та політичних репресій”.
37. Проведення круглого столу, виховних годин та бесід з нагоди Міжнародного дня толерантності.
38. Конкурс на кращу команду черлідерів університету.
39. Проведення заходів з відзначення річниці Буковинського Віча. Заводовський А.А., Левицька Т.О., за-ступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
40. Участь студентів природничого факультету у Дні донора. Листопад 2016 р. Колодій В.А., куратори академічних груп студентів природни-чого факультету.
41.

Проведення акції «Молодь проти наркома-нії, злочинності і насильства» (до Всесвіт-нього дня боротьби зі СНІДом).

Листопад – грудень

2016 р.

Колодій В.А., куратори академічних груп студентів природни-чого факультету.
42. Організація роботи „Клубу українсько-естонської дружби”. Повсякчас. Заводовський А.А.,

Левицька Т.О.

43. Організація роботи „Клубу українсько-словацької дружби”.
44. Організація роботи „Клубу українсько-іспанської дружби”.
45. Проведення виховної години до Дня Збройних Сил України „Наша армія – наша гордість”. Грудень

2015 р.

46. Проведення святкового концерту до Дня Збройних Сил України „Нашим захисникам та героям”.
47. Участь студентського активу в міському заході «Студент – солдату».
48. Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
49. Відкриття зимового сезону інтелектуально-розважального шоу «Хто зверху?».
50. Проведення конкурсу «Містер університет  – 2016».
51. Проведення благодійного „Ярмарку солодо-щів та новорічних прикрас” до Всесвітнього Дня людей з особливими потребами.
52. Проведення конкурсу з визначення кращих ведучих університету „Битва ведучих”.
53. Зимовий кубок КВН «Новий рік на носі» серед команд студентської ліги КВН університету.
54. Проведення огляду-конкурсу студентських вертепів. Заводовський А.А., Левицька Т.О., за-ступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
55. „Різдвяні зустрічі” студентського активу з представниками ректорату. Заводовський А.А., Левицька Т.О., студентський сенат університету.
56. Проведення благодійної акції для дітей міського дитячого тубдиспансеру (до Дня Святого Миколая).

Колодій В.А., студентська рада природничого фа-культету.

57.

Проведення свята “Новорічні букети – аль-тернатива ялинки”.

Колодій В.А., куратори академіч-них груп студентів природничого факультету.
58. Проведення методичних семінарів, нарад та інформативних зустрічей з кураторами академічних груп студентів. Упродовж семестру. Заводовський А.А., Боднар І.Є.,

Левицька Т.О.

59. Інформування батьків студентів про успіхи їх дітей у навчанні та громадській роботі. Декани факультетів,

куратори академіч-них груп студентів.

60. Організація зустрічей студентів з інспек-тором у справах неповнолітніх, з праців-никами прокуратури, міського відділу юс-тиції, юристами. Заводовський А.А., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
61. Організація виховних годин з формування у студентів розуміння єдності та цілісності України, її багатонаціонального народу, розвитку вільної, незалежної, демократи-чної та заможної держави.
62. Проведення заходів, спрямованих на фор-мування у студентів відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу.
63. Проведення виховних годин, круглих столів, бесід з профілактики злочинів на сексуальному ґрунті серед молоді.
64. Проведення виховних годин в академічних групах з профілактики ксенофобії і ра-систських проявів серед студентської молоді.
65. Індивідуальна робота зі студентами з питань відвідування ними навчальних занять, їх поведінки, дотримання етичних норм. Заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
66. Участь в організації та проведенні урочистого відкриття міської ялинки. Заводовський А.А., Левицька Т.О..
67. Відкриття університетської „Ялинки бажань”. Заводовський А.А., Левицька Т.О., сту-дентський сенат університету.
68. Організація виставки робіт гуртків університету з ручної роботи «Новорічний handmade». Левицька Т.О.
69. Проведення благодійного фестивалю КВН „Подаруй дитині усмішку”. Грудень

2016 р. – січень 2017 р.

Заводовський А.А., Левицька Т.О.
70. „Вечір казки” в обласному дитячому  тубдиспансері та дитячому садку № 3 м. Кам’янця-Подільського.
71. Організація роботи «Клубу зимового купання». Січень

2017 р.

Заводовський А.А.
72. Проведення заходів з відзначення Дня Соборностi України. Заводовський А.А., Левицька Т.О., за-ступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
73. Проведення заходів з відзначення Дня пам’ятi Героїв Крут.
74. Проведення спільно з дирекцією Націо-нального історико-архітектурного заповід-ника „Кам’янець” заходів зі збереження об’єктів культурної спадщини. Упродовж семестру. Куратори академічних груп.
75. Організація чергування студентів у студентських гуртожитках. Коменданти гуртожитків.
76. Огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності факультетів. Заводовський А.А., Левицька Т.О., за-ступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, студентський сенат університету.
77. Проведення огляду-конкурсу на кращу кім-нату гуртожитку „Чия кімната краща ?”.
78. Участь команд КВН університету в місь-ких, обласних та всеукраїнських змаганнях. Заводовський А.А., Левицька Т.О.
79. Організація роботи „Академії волонтер-ства”.
80. Участь команд університетської ліги з брейн-рингу у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях.
81. Співпраця з міським відділом у справах сім’ї та молоді та центром соціальних служб для молоді.
82. Проведення чемпіонатів з американського футболу за участі команди університету «Титани»
83. Проведення чемпіонатів з флаг-футболу за участі жіночої команди університету «Титаніди».
84. Участь творчих колективів університету у фестивалях, конкурсах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Заводовський А.А., Левицька Т.О., за-ступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, куратори академічних груп студентів.
85. Участь волонтерських загонів університету у міських, обласних та всеукраїнських благодійних акціях, соціальних проектах тощо.
86. Участь студентського активу в загально-міських та всеукраїнських акціях із впорядкування території міста.
87. Проведення санітарних днів в аудиторіях, які закріплені за академічними групами студентів. Декани факультетів, куратори академічних груп студентів.
88. Організація роботи „Школи лідера” для лідерів студентської профспілки та органів студентського самоврядування. Заводовський А.А., Левицька Т.О., за-ступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.
89. Організація роботи «Школи молодого куратора».
90. Висвітлення інформації про шкідливість вживання алкоголю та тютюнопаління в університетській газеті „Студентський меридіан”. Заводовський А.А., Левицька Т.О., головний редактор газети «Студентський меридіан».
91. Моніторинг умов проживання студентів у гуртожитках університету. Заводовський А.А., Левицька Т.О.
92. Проведення індивідуальної роботи зі сту-дентами щодо профілактики інфекційних захворювань. Стринадко М.І.
93. Проведення підсумкового засідання ради з виховної роботи. Аналіз навчальної дисципліни та стану правопорушень серед студентів університету. Грудень

2016 р. – січень 2017 р.

Заводовський А.А.
94. Інформаційне наповнення веб-сайту університету (розділ «Студентське життя»). Упродовж семестру. Заводовський А.А., Левицька Т.О.
 

 

 

 

VІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Організація виборів студентського сенату на 2016-2017 н.р. Вересень

2016 р.

Заводовський А.А., Левицька Т.О.
2. Узгодження із Законом України „Про вищу освіту” нормативних документів, що регламентують діяльність органів студентського самоврядування в університеті. Упродовж семестру. Студентський сенат.
3. Організація роботи „Школи лідера” для керівників органів студентського самоврядування усіх рівнів. Студентський сенат, голови студентських рад гуртожитків.
4. Організація засідань сенату університету, студентських рад факультетів та гуртожитків. Студентський сенат.
5. Опитування студентів університету щодо актуальних питань студентського життя. Органи студентського самоврядування.
6. Участь органів студентського само-врядування у благодійних, культурно-масових та спортивних заходах університету. Упродовж семестру. Студентський сенат.
7. Інформаційний супровід та вдосконалення сайту студентського сенату.
8. Співпраця з органами студентського самоврядування інших вишів України.

 

VІІ. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Організація роботи спортивних гуртків і секцій. Упродовж семестру. Воронецький В.Б., керівники спортивних гуртків та секцій.
2. Проведення студентської спартакіади до Дня фізичної культури та спорту. Вересень

2016 р.

Воронецький В.Б., керівники спортивних гуртків та секцій.
3. Проведення змагань з волейболу серед студентів 1-3-х курсів. Воронецький В.Б.
4. Проведення змагань з баскетболу серед студентів 2-х курсів.
5. Проведення змагань з легкої атлетики серед студентів 1-3 курсів.
6. Проведення турніру з настільного тенісу серед студентів 4-х курсів.
7. Проведення спортивного турніру серед студентів перших курсів “Веселі старти”. Жовтень

2015 р.

8. Проведення відкритого чемпіонату університету з єдиноборств (до Дня Збройних Сил України). Грудень

2016 р.

9. Проведення відкритого кубку університету з волейболу імені В.І.Білоуса.
10. Участь спортсменів університету у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах, турнірах. Упродовж семестру.
 

IІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Визначення обсягів, затвердження та виконання таких планів і програм:

1)     фінансування університету;

2)     комп’ютеризації університету;

3)     проведення ремонтних робіт;

4)     матеріально-технічного забезпечення;

5)     підготовки університету до 2016-2017 навчального року;

6)     підготовки університету до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 навчального року;

7)     благоустрою території і приміщень університету;

8)     охорони праці і техніки безпеки;

9)     виконання положень Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників університету;

10) соціального захисту учасників освітнього процесу;

11) забезпечення бібліотеки університету навчальною, навчально-методичною, науко-вою літературою та фаховими періодич-ними виданнями тощо;

12) економії енергоресурсів і матеріальних засобів;

13) поселення студентів і аспірантів у гуртожитки університету;

14) перспективного розвитку університету та ін.

До

01.09.2016 р.

Сідорова О.В.

 

2. Підготовка та подання до Міністерства освіти і науки України звіту про фінансово-господарську діяльність університету за 9 місяців 2016 року та 2016 рік. Згідно з

графіком подання звітності до МОН України

 

Сідорова О.В.

 

3. Розрахунок місячного розміру стипендіаль-ного фонду університету за результатами літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. До

01.10.2016 р.

4. Розрахунок витрат на забезпечення м’яким інвентарем, продуктами харчування та вип-лати матеріальної допомоги на придбання навчальної літератури для дітей-сиріт, поз-бавлених батьківського піклування, які знаходяться на державному утриманні, та дітей, які знаходяться під опікою та контроль за їх виплатами. До

15.09.2016 р.,

повсякчас.

Сідорова О.В.,

Марченко О.Г.

5. Уточнення розрахунків до кошторису витрат та надходжень на 2016 рік, проведення розрахунків до кошторису витрат та надходжень на 2017 р. До

25.12.2016 р.

6. Складання та затвердження штатного роз-пису університету на 2016 р. станом на 01.09.2016 р. та змін до нього з 01.12.2016 р. До

01.09.2016 р.,

01.10.2016 р.

Копилов С.А.,

Гнатюк В.О.,  , Олійник І.І.,

Сідорова О.В.

7. Продовження термінів дії угод оренди час-тин тимчасово вільних приміщень будівель університету. Упродовж семестру. Сідорова О.В.,

Марченко О.Г.

8. Укладення угод про надання послуг універ-ситету з комунальними підприємствами та іншими організаціями. До

01.02.2017 р.

9. Ведення реєстру договорів з постачаль-никами та підрядниками. Контроль за їх виконанням. Повсякчас.
10. Контроль за надходженням коштів від надання університетом платних послуг. Нарахування плати за навчання, проживан-ня в гуртожитках університету. Упродовж семестру.
11. Нарахування орендних платежів. Щомісячно.
12. Формування та ведення бази даних „Юри-дичні особи” щодо нерухомого майна (бу-дівлі, земельні ділянки тощо). До

16.02.2017 р.

13. Затвердження Плану закупівель комуналь-них послуг на 2017 рік. Грудень

2016 р.

Портяний І.П.,

Сусла І.М.,

Сідорова О.В.

14. Проведення процедури тендерних закупівель. Упродовж семестру. Тендерний комітет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Проведення замірів опору електроізоляції та електрозахисту в навчальних корпусах і гуртожитках університету. До

20.08.2016 р.

Рачковський О.М., коменданти навча-льних корпусів, завідувачі гурто-житків, електро-монтери.
2. Проведення поточного ремонту навчальних корпусів та гуртожитків університету. Підготовка аудиторій, кабінетів, лаборато-рій, навчальних майстерень, спортивних за-лів, стадіону та службових приміщень уні-верситету до проведення навчальних занять. До

30.08.2016 р.

Рачковський О.М., коменданти навчальних корпусів, завідувачі гуртожитків.
3. Проведення поточного ремонту фасадів навчальних корпусів № 3, № 9. Квятковський А.В.
4. Проведення комплексу заходів та ремонт-них робіт інженерних мереж навчальних корпусів і гуртожитків до початку опалю-вального сезону 2016-2017 н.р. До

01.10.2016 р.

Головний інженер.
5. Проведення енергозберігаючих заходів з утеплення навчальних корпусів і гуртожитків університету. Рачковський О.М., головний інженер.
6. Проведення ремонтних робіт та гідравлічних випробувань систем опалення навчальних корпусів та гуртожитків університету. Головний інженер.
7. Виконання комплексу заходів з підготовки матеріально-технічної бази та енергетич-ного обладнання університету до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 навчального року. До

01.11.2016 р.

Рачковський О.М., головний інженер.
8. Контроль за збереженням матеріальних цінностей університету. Повсякчас. Рачковський О.М.
 

X. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в структурних підрозділах університету, навчальних кабінетах, лабораторіях, навчальних майстернях, стадіоні, спортзалах тощо. До

01.09.2016 р.

Кобильник В.В.,

Рачковський О.М., Мінаков О.М., ке-рівники структур-них підрозділів.

2. Розроблення/перегляд інструкцій з охорони праці для працівників університету та безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу. Відповідно до „Положення про розробку інструкцій з охорони пра-ці”. Мінаков О.М.
3. Оновлення паспортів навчальних кабінетів, комп’ютерних класів та лабораторій університету. Вересень

2016 р.

Мінаков О.М., завідувачі кафедр, завідувачі лабораторій.
4. Організація проведення вступного інструк-тажу з безпеки життєдіяльності студентів університету. 01.-02.09.2016 р. Мінаков О.М., де-кани факультетів, куратори академічних груп студентів.
5. Організація проведення первинного, поза-планового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів університету. Упродовж семестру. Мінаков О.М., де-кани факультетів, Римар Л.М., кура-тори академічних груп студентів.
6. Організація проведення інструктажу з охо-рони праці з науково-педагогічними праців-никами. До

01.09.2016 р., при прийнятті на роботу

Мінаков О.М., завідувачі кафедр.
7. Розробка:

1)    Положення про систему управління охороною праці в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;

2)    Положення про розробку інструкцій з охорони праці у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;

3)    Положення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;

4)    Положення про навчання, перевірку знань, інструктаж працівників з питань охорони праці у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

До

01.11.2016 р.

Мінаков О.М.
8. Контроль за дотриманням правил техніки безпеки під час проведення навчальних занять. Упродовж семестру. Кобильник В.В., Мінаков О.М., навчальний відділ, деканати факультетів, завідувачі кафедр
9. Контроль за виконанням законодавчих, нор-мативних актів, наказів, рішень, розпо-ряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, органів управління освіти. Копилов С.А.,

Кобильник В.В.,

Рачковський О.М.,

Мінаков О.М.

10. Контроль за виконанням Колективного договору між адміністрацією та профспіл-ковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2017 роки, зокрема Комплексних заходів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з охорони праці. Копилов С.А.,

Кобильник В.В.,

Рачковський О.М.,

Мінаков О.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.

11. Контроль за забезпеченням учасників освітнього процесу спецодягом, спец-взуттям та іншими засобами індивідуаль-ного захисту. Повсякчас. Рачковський О.М.,

Мінаков О.М., де-кани факультетів, завідувачі кафедр.

12. Контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів (факультетів, кафедр, лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов  освітнього процесу. Кобильник В.В., Рачковський О.М.,

Мінаков О.М., декани факультетів, завідувачі кафедр.

13. Контроль за дотриманням працівниками університету посадових інструкцій у частині охорони праці та безпеки життєдіяльності.
14. Проведення профілактичної роботи з попе-редження травматизму та зниження захво-рюваності серед учасників освітнього процесу. Мінаков О.М., де-кани факультетів, завідувачі кафедр.
15. Організація роботи та контроль за виконан-ням заходів зі створення безпечних і не-шкідливих умов під час проведення науко-во-дослідних, дослідно-конструкторських і експедиційних робіт, а також у студентських наукових товариствах. Упродовж семестру. Конет І.М.,

Мінаков О.М.

16. Організація роботи з періодичного перегляду інструкцій з охорони праці під час виконання наукових робіт.
17. Організація роботи з охорони праці та без-пеки життєдіяльності під час проведення позанавчальних виховних заходів. Заводовський А.А. Мінаков О.М..
18. Забезпечення експлуатації та догляд при-міщень і територій університету відповідно до законодавчих, нормативно-правових ак-тів з охорони праці та санітарно-гігієнічних вимог. Рачковський О.М., Мінаков О.М.
19. Контроль за витратою коштів, які виді-ляються на виконання заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності в універ-ситеті. Повсякчас. Сідорова О.В.
  Контроль за наявністю у посадових інструк-ціях працівників університету обов’язків  щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності. Олійник І.І.,

Мінаков О.М.

20. Розробка та затвердження Положення про пожежно-технічну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. До

01.11.2016 р.

Усевич О.С.
21. Проведення навчальних занять зі студентами університету щодо дій при захопленні терористами приміщення, тери-торії, у разі загрози захоплення терористами заручників. Вересень

2016 р.

Усевич О.С.
22. Ознайомлення працівників університету з послідовністю дій при евакуації у разі спрацювання вибухового пристрою внаслідок терористичного акту.

 

 

XІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Оновлення бази даних студентів соціальних категорій (студенти-сироти, напівсироти, студенти-інваліди, постраждалі внаслідок  аварії на ЧАЕС, студенти з багатодітних сімей, сімейні студенти, студенти з тимчасово окупованих територій, студенти, чиї батьки є учасниками АТО). Серпень – вересень

2016 р.

Моштак М.В.
2. Організація розподілу місць та поселення студентів у гуртожитки університету. Серпень

2016 р.

Моштак М.В., Рачковський О.М.
3. Оновлення бази даних про студентів, які знаходяться на диспансерному обліку. Повсякчас. Стринадко М.І.
4. Організація щорічного медичного огляду студентів. До

15.09.2016 р.

5. Організація проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників університету. Упродовж семестру.
6. Моніторинг роботи роздаткових пунктів харчування студентської їдальні. Повсякчас. Моштак М.В., Стринадко М.І.,

Мінаков О.М.

7. Контроль за дотриманням санітарно-технічних умов проживання студентів в гуртожитках університету. Моштак М.В., Рачковський О.М.
8. Організація екскурсійно-туристичних поїз-док студентів та працівників університету. Моштак М.В.,

Коваленко Б.О.

9. Співпраця з Кам’янець-Подільською місь-кою виконавчою дирекцією фонду соціа-льного страхування з тимчасової втрати працездатності щодо оздоровлення праців-ників університету та їх дітей. Копилов С.А.,

Жигульова Е.О.

 

10. Надання матеріальної допомоги праців-никам університету, у тому числі при тимчасовій втраті працездатності. Копилов С.А., Сідорова О.В., Коваленко Б.О.,

Жигульова Е.О.

11. Психологічне консультування студентів, науково-педагогічних працівників та співро-бітників університету. Повсякчас

 

Савицька О.В.

Панчук Н.П.

12. Моніторинг психологічної готовності студентів І курсу денної форми навчання до навчання в університеті. Жовтень – листопад

2016 р.

Савицька О.В.
13. Проведення тренінгу комунікативної компетентності для студентів 1-2 курсів. Листопад

2016 р.

Савицька О.В.

Панчук Н.П.

 

XІІ. ПРАВОВА РОБОТА

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Інформування структурних підрозділів, студентів університету про вимоги нормативно-правових та розпорядчих документів щодо запобігання й протидії корупції та неправомірній вигоді. Проведення заходів із запобігання правопорушень, контроль за їх виконанням. Упродовж семестру. Юридичний сектор.
2. Здійснення роботи з підвищення правових знань студентів та працівників університету. Інформування про новини законодавства України та роз’яснення щодо його застосування. Надання консультацій з правових питань.
3. Забезпечення захисту майнових прав і за-конних інтересів університету в разі неви-конання чи неналежного виконання фізич-ними та юридичними особами договірних зобов’язань.
4. Перевірка на відповідність чинному законо-давству України наказів по університету та їх візування.
5. Участь у підготовці, укладанні договорів (контрактів) з юридичними та фізичними особами. Правова оцінка та контроль за виконанням цих договорів.
6. Забезпечення дотримання норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства України для реалізації прав і законних інтересів працівників університету та осіб, які навчаються в ньому. Внесення пропозицій ректору університету з відновлення порушених прав.
7. Висвітлення на сторінках газети „Сту-дентський меридіан” інформації про новини чинного законодавства України та практику його застосування. Юридичний сектор.
8. Забезпечення вивчення антикорупційного законодавства працівниками університету, які відповідно до Закону України „Про запо-бігання корупції” визначені суб’єктами від-повідальності за корупційні правопорушення.
9. Вживання заходів щодо усунення наслідків корупційних дій відповідно до законодавства України у разі отримання постанови суду про накладання адміністративного стягнення на працівника університету (підготовка розпо-рядчих документів щодо звільнення, прове-дення службового розслідування тощо).
10. Участь у заходах щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці  в університеті, сприяння додержанню законності у реалізації прав трудового колективу.

 

XIІІ. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Співпраця університету з освітніми, науко-вими, культурними установами та громадськими організаціями. Повсякчас. Ректорат, керівники структурних підрозділів.
2. Участь університету в національних та між-народних виставках у галузі освіти та науки. Упродовж семестру. Кобильник В.В., керівники струк-турних підрозділів
3. Участь спортсменів університету в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах, турнірах. Упродовж семестру. Заікін А.В.,

Воронецький В.Б.

4. Участь науково-педагогічних працівників та студентів університету в мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках. Упродовж семестру. Лабунець В.М.,

Урсу Н.О.

5. Створення циклів радіо- й телепередач про діяльність університету, його структурних підрозділів, напрями підготовки/спе-ціальності, з яких здійснюється підготовка фахівців в університеті. Упродовж семестру. Ректорат, завідувач лабораторії мультимедійних засобів навчання та медіа-дизайну.
6. Висвітлення інформації про університет на офіційному веб-сайті університету, в засобах масової інформації. Упродовж семестру. Кобильник В.В., центр інформаційних технологій.