logo

План роботи ректорату на І семестр 2016-2017 навчального року

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

«30» серпня 2016 р., протокол № 10

 

Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов

Введено в дію наказом ректора від «_____»__________2016 р., №____

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

роботи ректорату

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

на І семестр 2016-2017 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

№ з/п Питання Дата Хто готує Хто доповідає
1. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 15.09.2016 р. Загальний відділ. Копилов С. А.
2.     Аналіз звітної документації факультетів та кафедр за 2015-2016 навчальний рік. Комісія. Боднар І. Є.
3.     Аналіз результатів профорієнта-ційної роботи, проведеної структур-ними підрозділами університету в 2015-2016 навчальному році, та завдання щодо її організації в 2016-2017 навчальному році. Комісія. Адамовський В. І.,

заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи.

4.     Різні.    
2. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 13.10.2016 р. Загальний відділ. Копилов С. А.
2.     Стан готовності матеріально-тех-нічної бази та соціально-побутової сфери університету до роботи в осін-ньо-зимовий період. Комісія. Рачковський О. М.
3.     Затвердження переліку фахових періодичних видань для оформлення передплати на них на 2017 рік. Комісія. Климчук Л. В.,

голова комісії.

4.     Різні.    
3. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 10.11.2016 р. Загальний відділ. Копилов С. А.
2.     Результати моніторингу якості комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів підготовки та спеціальностей освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр” та стан його оприлюднення на офіційному веб-сайті університету. Навчально-методичний відділ. Воєвідко Л. М.
3.     Стан дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці в структурних підрозділах універси-тету. Комісія. Мінаков О. М., голова комісії.
4.     Різні.    
4. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 08.12.2016 р. Загальний відділ. Копилов С. А.
2.     Підсумки прийому до аспірантури і докторантури університету та актуальні питання підготовки докторів філософії за відповідними освітньо-науковими програмами. Комісія. Дмитрецька Л. І., голова комісії.
3.     Стан трудової, навчальної, вико-навської дисципліни на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології та заходи щодо її покращення. Комісія. Співак В.І.,

голова комісії.

4.     Різні.    
5. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 12.01.2017 р. Загальний відділ. Копилов С. А.
2.     Стан виконання ухвали ректорату від 10.10.2013 р. “Шляхи підвищення ефективності реалізації угод про співпрацю університету з зарубіжними ВНЗ та науковими установами”. Комісія. Білик Р. М.,

голова комісії.

3.     Стан соціальних умов та питання соціальної захищеності й оздоровлення працівників та студентів університету. Комісія. Коваленко Б. О., Моштак М.В.
4.     Різні.