logo

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ і СЕМЕСТР 2016-2017

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

 

 

                    «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

«30» серпня 2016 р., протокол № 10

 

Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

роботи вченої ради Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

на І семестр 2016-2017 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Питання Дата Хто готує Хто доповідає
1. 1.     Підсумки роботи університету в 2015-2016 навчальному році та завдання щодо удосконалення його діяльності в контексті імпле-ментації Закону України “Про вищу освіту”. 30.08.2016 р. Ректорат, навчально-методичний центр забезпе-чення якості освіти. Копилов С. А.
2.     Затвердження:

– Плану роботи університету на І семестр 2016-2017 навчаль-ного року;

– Плану роботи вченої ради університету на І семестр 2016-2017 навчального року;

– Плану роботи ректорату на І семестр 2016-2017 навчального року.

 

Ректорат, керівники структурних підрозділів університету.

 

Гнатюк В.О.,

 

 

Коваленко Н. Д.

3.     Затвердження складу Наглядової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Ректорат. Копилов С. А.
4.     Підсумки вступної кампанії 2016 року і завдання з планування, організації та забезпечення прийому на 2017 рік. Приймальна комісія, декани факультетів. Глушковецький А.Л.
5.     Підсумки І етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок для виконання в 2017 році структурними підрозділами університету за рахунок коштів державного бюджету. Комісія. Конет І. М.
6.     Різні.    
2. 1.     Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року, атестації студентів у 2016 році та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті на 2016-2017 навчальний рік. 29.09.2016 р. Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти,

деканати факультетів

Декани факультетів, Горчак Л. В.
2.     Питання адаптації студентів І курсу до навчання в університеті. Комісія. Боднар І. Є., Заводовський А.А.
3.     Затвердження:

–          складу постійно діючих комісій вченої ради університету;

–          планів роботи постійно діючих комісій вченої ради університету.

Комісія. Коваленко Н. Д.
4. Різні.    
3. 1.     Затвердження матеріалів акредитаційної справи підготовки магістрів галузі знань 1801 Специфічні категорії спеціальності 8.18010022 Освітні вимірювання. 27.10.2016 р. Навчально-методичний відділ. Федорчук В. А.
2.     Рейтинг факультетів університету за підсумками роботи у 2015-2016 навчаль-ному році та завдання щодо удосконалення їх діяльності у 2016-2017 навчальному році. Комісія. Голова комісії.
3.     Стан та заходи підвищення ефективності впровадження в університеті автоматизованої системи управління “Вищий навчальний заклад”. Комісія. Понеділок В. В.,

голова комісії.

4.     Різні.    
4. 1.     Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету. 24.11.2016 р. Комісія. Голова комісії.
2.     Аналіз стану навчально-методичного, інформаційного та кадрового забезпечення процесу підготовки фахівців на кафедрі образотворчого і деко-ративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва й кафедрі музичного мистецтва у контексті вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених поста-новою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. Комісія. Урсу Н. О.,

Печенюк М. А.,

голова комісії.

3.     Різні.    
5. 1.     Стан забезпечення освітнього процесу на фізико-математичному факультеті сучасним лабораторним облад-нанням та заходи щодо його поліпшення як важливої складової підвищення якості фундаментальної, професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 29.12.2016 р. Комісія. Щирба В. С.,

голова комісії.

2.     Організація всіх видів практик студентів напряму підготовки 6.030104 Політологія галузі знань 0301 Соціально-політичні науки, спе-ціальності 8.03010401 Політологія галузі знань 0301 Соціально-політичні науки та завдання щодо підвищення ефективності практичної підготовки майбутніх фахівців. Комісія. Вонсович С. Г.,

голова комісії.

3.     Робота кафедри історії України у контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту». Комісія. Філінюк А.Г.

голова комісії.

4.     Затвердження Концепції вивчення іноземних мов у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та шляхи її реалізації. Комісія. Кшевецький В. С.
5.     Різні.    
6. 1.     Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2016 рік. 26.01.2017 р. Комісія. Конет І. М.
2.     Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2016 році. Комісія. Сідорова О. В.,

голова комісії.

3.     Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 71.053.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Комісія. Завальнюк О. М.
4.     Затвердження:

– Плану роботи університету на ІІ семестр 2016-2017 навчального року;

– Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2016-2017 навчального року;

– Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2016-2017 навчального року.

Ректорат, керівники структурних підрозділів університету.  

Гнатюк В.О.,

 

 

Коваленко Н. Д.

5.     Різні.